Privacy policy en voorwaarden van Dees Sea Atelier

Deze privacy policy en voorwaarden hebben betrekking op de Crystal Reiki behandelingen, worshops (verder te noemen de dienst) en de webshop bij Dees Sea Atelier.

Hieronder geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
U gaat akkoord met deze voorwaarden als je iets koopt bij Dees Sea Atelier of een dienst afneemt.
Mochten deze privacy policy en voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie hiervan op deze pagina. 

Algemeen

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dees Sea Atelier is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dees Sea Atelier.
Dees Sea Atelier streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 
De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om informatie of diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Geheimhouding

U stemt in met deze privacy policy en voorwaarden indien wij voor onze diensten u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens hebben wij nodig om inschrijving of uw vragen te verwerken en/of te beantwoorden of een bestelling efficient te laten verlopen De gegevens worden tijdelijk (veilig) opgeslagen. Afhankelijk van het onderwerp worden de mails direct of later verwijderd! Dees Sea Atelier hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door Dees Sea Atelier afnemers van diensten danwel kopers. Er zal geen informatie aan derden worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Prijzen 

Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

Webshop artikelen

Betaling 

Betaling kan geschieden middels ideal of een andere via de website aangeboden betaalmethode.

Garantie 

Dees Sea Atelier garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Het doen van reclamatie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering. Hierbij dient u het bestelbewijs te kunnen laten zien.
Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Dees Sea Atelier zorgen voor een passend vervangend product of herstel. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer consument of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst te inspecteren op volledigheid. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking  per email gemotiveerd aan Dees Sea Atelier te melden. Dit kan via het contactformulier op deze website.

Verzending  

Alle pakketten worden verzonden met PostNL.
De koper dient ten aller tijde zelf te controleren of het leveringsadres dat is ingevuld tijdens het bestellen nog actueel is.
Aan een bij de bestelling verkeerd ingevuld adres kunnen door de koper geen rechten worden ontleend.
Levering door Dees Sea Atelier vindt plaats op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de consument, dit is binnen 1 tot 7 werkdagen.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
Het laten verzenden van een product is geheel op eigen risico. Dees Sea Atelier stelt zich niet aansprakelijk voor lichte onoverkoombare schade tijdens transport.
Verzenden naar buitenland gebeurt standaard zonder track and trace. Met uitzondering voor zelf anders aangegeven met de bijkomende kosten.
Verzenden naar buitenland is altijd op eigen risico en Dees Sea Atelier is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing.

Retouren 

Retouren worden enkel geaccepteerd indien de producten onbeschadigd en ongebruikt retour komen, dan wel in dezelfde staat als dat ze naar koper zijn verzonden. Het te retourneren bedrag ontvangt u retour binnen 14 dagen na ontvangst en controle van het product bij Dees Sea Atelier.  Mocht de retour niet voldoen aan de voorwaarden dan laat Dees Sea Atelier dit per email weten. U heeft dan de keuze om de retour terug te ontvangen, of dat de kosten voor de schade in mindering worden gebracht op het te restitueren bedrag. De kosten voor het terugzenden komen voor rekening van consument, tenzij anders overeengekomen.

DIENST

Aanmelden

Aanmelden voor een dienst geschiedt via e-mail, whatsapp,  telefonisch contact of persoonlijke aanmelding  of via het contactformulier.

Aansprakelijkheid

Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een dienst geheel voor eigen risico is.
Dees Sea Atelier is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.
Diensten van Dees Sea Atelier dienen ten alle tijden alleen te worden afgenomen als aanvulling op en nooit ipv de reguliere geneeskunde!

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uzelf voor aanvang van deelname aan een Crystal Reiki sessie Dees Sea Atelier hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding kan in dat geval alleen geschieden als u dit heeft overlegd met uw behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er bij een geleverde dienst geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Ziekteverschijnselen

Indien u ziekteverschijnselen, als griep of verkoudheid vertoont, dient u dit te melden voorafgaand aan een dienst.
In overleg wordt bekeken of er al dan niet een andere afspraak gepland dient te worden.

Betaling

Bij inschrijving voor een dienst krijgt u ter bevestiging van de inschrijving hiervan bericht.
U dient het verschuldige bedrag voor een dienst direct na afloop via pin of cash bij Dees Sea Atelier te voldoen.
Indien u dit niet kunt ontvangt u een factuur met het te betalen bedrag welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Annulering

Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van een dienst geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Dees Sea Atelier gerechtigd het volledige bedrag van het afgesprokene in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Lidmaatschap Reiki vereniging Cirkel 

Dees Sea Atelier is aangesloten bij Reiki vereniging Cirkel en conformeert zich hiermee aan diens Ethische code. 
Door deze gedragscode te volgen, streef ik ernaar mijn cliënten tijdens een Crystal Reiki behandeling de beste ondersteuning te bieden
en te zorgen dat zij zich zowel fysiek als emotioneel veilig voelen.